WELCOME TO Armenian Resource Centre of Australia
ABOUT US The Armenian Resource Centre of Australia was founded as an independent, community-led organisation, after discovering that Armenian people displaced by war, seeking refuge, were living in the community with limited basic support.

As an independent, community led organisation, we are in a unique position to advocate for the human rights of people seeking refuge exempt from the pressures of government or the private sector.
OUR AIM To improve the lives of Armenian community members in Australia by provision of access to support services that meet their settlement and social needs.

OBJECTIVES

3656-april24city.jpeg
To build a trusted network of support to help facilitate integration of Armenian migrants, refugees and humanitarian entrants into mainstream Australia, by providing immediate and long term services to address their physical and emotional well- being.
2614-obj-2.jpg
Creating advocacy via strategic awareness programs targeted at the public, private and not-for-profit sectors, allowing visibility and access to Armenian migrants, refugees and humanitarian entrants.
5657-obj-6.jpg
Provide pathways by developing social, educational and professional support networks to assist in migrant issues, focusing on the youth, women and seniors.
Հայերէն Աւստրալահայութեան Օժանդակութեան Աղբիւրներու Կեդրոն – Աւստրալիա Մեր Մասին Աւստրալահայութեան Օժանդակութեան Աղբիւրներու Կեդրոնը հիմնուեցաւ համագործակցաբար Աւստրալիոյ Հայ Օգնութեան Միութեան Շրջանային Վարչութեան

Նպատակն է բարելաւել Աւստրալահայ գաղութի կեանքը անոր տրամադրելով հարկ եղած նիւթական եւ ընկերային օժանդակութիւնը բարեկեցիկ կեանք ապահովելու համար ինչպէս նաեւ մասնագիտացած ձեւերով հարկ եղած օժանդակութիւնը տրամադրելու Միջին Արեւելքէն Աւստրալիա հաստատուող ընտանիքներուն, որոնք ստիպուած պատերազմի հետեւանքով լքեցին իրենց տուները եւ հասան Աւստրալիա որոնելով աւելի բարեկեցիկ կեանք մը:

ԱՕԱԿ-ին աշխատանքները հիմնականօրէն կեդրոնացած պիտի չ'ըլլան միայն օժանդակութիւններ տրամադրելու Միջին Արեւելքէն Աւստրալիոյ մէջ ապաստան գտած հայ ընտանիքներուն, այլ նաեւ կեդրոնը ծրագիրներ ունի ընդլայնելու իր աշխատանքները ընդգրկելու համար օժանդակութեան ծրագիրներ Աւստրալահայ գաղութին:
Մեր Նպատակը 1- Կազմել վստահելի հոգատարութեան ցանց մը որ պիտի օժանդակէ Աւստրալիա ապաստան գտած մեր հայրենակիցներուն համակերպման Աւստրալիական կեանքին:

2- Աշխատանք տանիլ կառավարական, զանգուածային օժանդակութեան կեդրոններուն եւ ոչ կազմակերպութիւններուն հետ, անոնց ուշադրութեան առարկայ դարձնելով Աւստրալիա ներգաղթող հայ ընտանիքները, նպատակ ունենալով անոնց միջոցաւ հարկ եղած օժանդակութիւնները տրամադրել նոր հաստատուողներուն:

3- Նեցուկ կանգնիլ Աւստրալիա հաստատուուղ մեր հայրենակիցներուն ընկերային, ուսումնական եւ արհեստավարժ պէտքերուն, ինչպէս նաեւ երիտասարդութեան, տարեցներու եւ իգական սեռի պէտքերուն, նպատակ ունենալով:

CONTACT US
Address: Suite 522/ Level 5, 7 Eden Park Drive, Macquarie Park, NSW 2113 Anne Gharibian 0490 472 606